กิจกรรมภาคพลเมือง

กิจกรรมภาคพลเมือง

ความรู้เชิงวิชาการ

แสดงและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การเมืองการปกครองเพื่อให้บริการ ทางวิชาการ

ความรู้เชิงประสบการณ์

ความรู้เชิงประสบการณ์
 

เครือข่ายศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

แสดงและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การเมืองการปกครองเพื่อให้บริการ ทางวิชาการ

เครือข่ายสร้างสำนึกพลเมือง

แสดงและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การเมืองการปกครองเพื่อให้บริการ ทางวิชาการ

เครือข่ายเยาวชน

รายละเอียดเยาวชน

เครือข่ายภาคประชาสังคม

รายละเอียดภาคประชาสัมคม
 
" > บทความ >> บุคลิกภาพ
15 Feb 2011
บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
โดย...ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

                การพัฒนาตนเองมีความสำคัญมากในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของการแข่งขัน คนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะในชีวิตการทำงาน มักจะต้องมีการพัฒนาตนเองเสมอ เช่น

 

ต้องพัฒนาการพูดต่อหน้าที่ชุมชน ต้องพัฒนาความคิด ต้องพัฒนางาน ต้องพัฒนาลูกน้อง และสิ่งที่สำคัญคือ คนที่ประสบความสำเร็จ คนที่เป็นผู้นำคน จะต้องรู้จักพัฒนาเรื่องของบุคลิกภาพอีกด้วย

 

                เพราะบุคลิกภาพมักนำพาเราสู่ความสำเร็จ ในเรื่องของการทำงาน เรื่องของสังคม เรื่องของการเป็นที่ยอมรับของคนที่พบเห็น อีกทั้งความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ กล่าวคือ คนที่พัฒนาบุคลิกภาพมักจะได้รับความศรัทธาเชื่อถือ อีกทั้งได้รับการยกย่องนับถือ จากบุคคลที่ได้พบเห็น

 

มีงานวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกาชิ้นหนึ่ง เคยไปสอบถาม ผู้ชาย ผู้หญิง กลุ่มหนึ่งว่า หาก

 

ผู้หญิงพบผู้ชาย จะดูสิ่งไหนก่อนหรือสิ่งไหนจะสร้างความประทับใจในแรกพบ ปรากฏว่า ร้อยละ 36     มองการแต่งกาย , ร้อยละ 30    มองตา ,ร้อยละ 29    มองรูปร่าง , ร้อยละ 27    มองใบหน้า และร้อยละ 27    มองรอยยิ้ม 

 

ผู้หญิงพบผู้หญิง จะดูสิ่งไหนก่อนหรือสิ่งไหนจะสร้างความประทับใจในแรกพบ ปรากฏว่า ร้อยละ 41   มองการแต่งกาย , ร้อยละ 30   มองทรงผม , ร้อยละ 26    มองใบหน้า, ร้อยละ 20         มองรูปร่าง และ   ร้อยละ 20               มองรอยยิ้ม

 

                ผู้ชายพบผู้ชาย จะดูสิ่งไหนก่อนหรือสิ่งไหนจะสร้างความประทับใจในแรกพบ ปรากฏว่า ร้อยละ 39     มองการแต่งกาย ,   ร้อยละ 28     มองใบหน้า ,       ร้อยละ 16     มองรอยยิ้ม ,        ร้อยละ 16     มองรูปร่าง และ   ร้อยละ 15     มองส่วนสูง

 

                ผู้ชายพบผู้หญิง จะดูสิ่งไหนก่อนหรือสิ่งไหนจะสร้างความประทับใจในแรกพบ ปรากฏว่า

 

ร้อยละ 45     มองรูปร่าง    , ร้อยละ 34     มองใบหน้า   , ร้อยละ 29     มองการแต่งกาย ,

 

ร้อยละ 24     มองรอยยิ้ม และ ร้อยละ 22     มองตา

 

                เราจะเห็นได้ว่า ผู้หญิงพบผู้ชายจะมองการแต่งกายก่อน ,ผู้หญิงพบผู้หญิงก็จะมองการแต่งกายก่อน , ผู้ชายพบผู้ชายก็จะมองการแต่งกายก่อน สำหรับผู้ชายพบผู้หญิงจะมองเรื่องของรูปร่างก่อน (ซึ่งมีความแตกต่างกัน)

 

                ดังนั้น หากต้องการให้คนส่วนใหญ่ประทับใจในแรกพบ เราควรพัฒนาตนเองในเรื่องของการแต่งกายก่อน สำหรับผู้หญิงถ้าต้องการให้ผู้ชายส่วนใหญ่ประทับใจในแรกพบก็ควรปรับปรุงตนเอง โดยการดูแลเรื่องของรูปร่างก่อนสิ่งอื่น

 

                การพัฒนาบุคลิกภาพมีทั้ง เรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งบุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายใน บุคลิกภาพภายนอกได้แก่ ทรงผม , รูปร่างหน้าตา , การแต่งกาย , การปรากฎตัว , ฯลฯ (เป็นสิ่งที่คนพบเห็นได้)สำหรับบุคลิกภาพภายในได้แก่ ความเชื่อมั่น ,ความรอบรู้ ,ความกระตือรือร้น,ความคิดริเริ่ม , ความจริงใจ ,ความรับผิดชอบ ,ความจำ  ,อารมณ์ขัน ,ไหวพริบ ฯลฯ (สำหรับรายละเอียดคงต้องพูดกันยาว)

 

                สุดท้ายกระผมขอสรุปว่า คนที่มีบุคลิกภาพที่ดีเยี่ยม มักเป็นผู้ที่สามารถควบคุมตัวเองได้ทั้งร่างกายและจิตใจ นับตั้งแต่ลืมตาอ้าปากจนกระทั่งเข้าไปหลับนอน หรือเป็นบุคคลที่มีสติที่ดีเยี่ยมซึ่งสามารถควบคุมตัวเองได้ตลอดเวลานั่นเอง