กิจกรรมภาคพลเมือง

กิจกรรมภาคพลเมือง

ความรู้เชิงวิชาการ

แสดงและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การเมืองการปกครองเพื่อให้บริการ ทางวิชาการ

ความรู้เชิงประสบการณ์

ความรู้เชิงประสบการณ์
 

เครือข่ายศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

แสดงและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การเมืองการปกครองเพื่อให้บริการ ทางวิชาการ

เครือข่ายสร้างสำนึกพลเมือง

แสดงและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การเมืองการปกครองเพื่อให้บริการ ทางวิชาการ

เครือข่ายเยาวชน

รายละเอียดเยาวชน

เครือข่ายภาคประชาสังคม

รายละเอียดภาคประชาสัมคม
 
เปิดเวทีแสดงความคิดเห็น (ศูนย์พะเยา)

อัพเดทเมื่อ : 07 Sep 11

การสร้างสำนึกพลเมือง พะเยา

อัพเดทเมื่อ : 07 Sep 11

1

เครือข่ายศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

อัพเดทเมื่อ : 01 Jan 70

การอบรมพัฒนา ศักยภาพให้แก่กรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง โึครงการสร้างสำนึกพลเมือง

อัพเดทเมื่อ : 01 Jan 70

การประชุมรับความคิดเห็นประชาชน เรื่อง ปฏิรูปประเทศไทย

อัพเดทเมื่อ : 01 Jan 70

โครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยและสร้างความเข้มแข็งการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดขอนแก่น

อัพเดทเมื่อ : 01 Jan 70

เครือข่ายสร้างสำนึกพลเมือง
แม่ฮ่องสอนส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองให้มีส่วนร่วมพัฒนาด้านท่องเที่ยว

อัพเดทเมื่อ : 24 Nov 10

ทำอย่างไร ถึงจะทำให้เมืองไทยไปถึงฝัน เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งก่อนนำเสนอในระดับประเทศ

อัพเดทเมื่อ : 24 Nov 10

เครือข่ายเยาวชน
ประสบการณ์จากชุมชนบ้านจำรุง

อัพเดทเมื่อ : 24 Nov 10