กิจกรรมภาคพลเมือง

กิจกรรมภาคพลเมือง

ความรู้เชิงวิชาการ

แสดงและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การเมืองการปกครองเพื่อให้บริการ ทางวิชาการ

ความรู้เชิงประสบการณ์

ความรู้เชิงประสบการณ์
 

เครือข่ายศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

แสดงและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การเมืองการปกครองเพื่อให้บริการ ทางวิชาการ

เครือข่ายสร้างสำนึกพลเมือง

แสดงและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การเมืองการปกครองเพื่อให้บริการ ทางวิชาการ

เครือข่ายเยาวชน

รายละเอียดเยาวชน

เครือข่ายภาคประชาสังคม

รายละเอียดภาคประชาสัมคม
 
คำถาม: การเมืองภาคพลเมืองคืออะไร
คำตอบ:
( 1 ) หน้าที่ของพลเมืองนั้นมีการพูดกันหลากหลายแง่มุม อย่างไรก็ตาม ทยังพอที่จะสรุปหลักการที่สำคัญๆ ออกมาได้ว่า พลเมืองมีหน้าที่สำคัญคือ ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจสิทธิเสรีภาพ หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง พึ่่งพาตนเอง เป็นผู้มีจิตอาสา หรือไม่นิ่งดูดายต่อปัญหาของผู้อื่นและสังคม ไม่คิดว่าปัญหานั้นไม่ใช่ธุระของตนเอง แต่ให่้ความสนใจและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและเข้าใจว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นผลพวงจากการกระทำของทุกคนในสังคม เป็นต้น หน้าที่เหล่านี้นับเป็นหน้าที่สำคัญ ที่พลเมืองพึงมีนอกเหนือจากหน้าที่ตามกฎหมาย หากพลเมืองพึงระลึกว่าตนเองมีหน้าที่อื่นนอกเหนือจากการเลือกตั้งและเสียภาษีแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งตระหนักในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและร่วมกันกับผู้อื่นสร้างสรรค์สังคม สังคมจะเป็นสังคมที่น่าอยู่อย่างยิ่ง
( 2 ) ( 1 ) เมื่อกล่าวถึง การเมืองภาคพลเมือง หลายคนอาจสงสัยและไม่เข้าใจว่า จริงๆ แล้วการเมืองภาคพลเมืองหมายถึงอะไรกันแน่ ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องแปลก ทั้งนี้เพราะ การเมืองภาคพลเมือง มีความหมายที่แตกต่างหลากหลายกันออกไปตามความเข้าใจและเป้าหมายที่ของผู้นิยาม เช่ ( 2 ) 1.ปกป้องสมบัติของชาติไม่ให้ตกไปเป็นของชาติอื่น เช่น เขาพระวิหาร โบราณวัตถุ หากเจอที่ไหนในโลกหากคิดว่าเป็นของชาติ ควรถ่ายรูปแล้วนำมาให้ฝ่ายโบราณคดีได้ทำการตรวจสอบ อาจจะถูกคนใจชั่วแอบลอบไปขายได้