กิจกรรมภาคพลเมือง

กิจกรรมภาคพลเมือง

ความรู้เชิงวิชาการ

แสดงและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การเมืองการปกครองเพื่อให้บริการ ทางวิชาการ

ความรู้เชิงประสบการณ์

ความรู้เชิงประสบการณ์
 

เครือข่ายศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

แสดงและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การเมืองการปกครองเพื่อให้บริการ ทางวิชาการ

เครือข่ายสร้างสำนึกพลเมือง

แสดงและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การเมืองการปกครองเพื่อให้บริการ ทางวิชาการ

เครือข่ายเยาวชน

รายละเอียดเยาวชน

เครือข่ายภาคประชาสังคม

รายละเอียดภาคประชาสัมคม
 

ฐานข้อมูล เครือข่ายสร้างสำนึกพลเมือง


(Project Citizen)

รายละเอียดโครงการ

 หลักการและเหตุผล

ปัญหาการเมืองที่สะท้อนการพัฒนา ประชาธิปไตยที่ไร้รากฐานและความเข้าใจในความเป็น    พลเมือง เช่นที่ประจักษ์อยู่ทุกวันนี้ ยิ่งเพิ่มความสำคัญการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ต้อง สร้างฐานรากประชาธิปไตยที่ถูกทิศทาง ตามแนวคิด หลักการ และปรัชญาของ       การปกครองที่เป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง และต้องบ่มเพาะแนวคิดที่ถูกต้องไว้เป็นพื้นฐานตั้งแต่เยาว์วัย

ด้วยตระหนักในความสำคัญดังกล่าว ประกอบกับความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการพัฒนาประชาธิปไตยให้เป็นดุจต้นไม้ ใหญ่ที่มีรากฐานแข็งแรง สถาบันพระปกเกล้า จึงร่วมกับ Center for Civic Education (CCE) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการจัดการอบรมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ขึ้น

โครงการสร้างสำนึกพลเมือง เป็นโครงการพัฒนาความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนโดยผ่าน       การดำเนินโครงการในห้องเรียน ภายใต้การกำกับดูแลจากครูผู้มีความรู้ในกระบวนการสอนที่สร้าง         การเรียนรู้การเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โครงการดังกล่าวได้รับการวิจัยและพัฒนาโดย Center for Civic Education จนเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับและ ใช้ในการเรียนการสอนอยู่ใน 70 ประเทศ    ทั่วโลก ประเทศไทยโดยสถาบันพระปกเกล้าได้ดำเนินโครงการนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549  จนถึงปัจจุบัน โดยมีโรงเรียนที่ผ่านโครงการนี้มาแล้ว (ณ ปี พ.ศ. 2551) 100 โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา 50 คน         ครู 215 คน นักเรียนประมาณ 8000 คน ใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ

เพื่อร่วมกันสร้างพลเมือง ฐานรากการพัฒนาประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Center for Civic Education จึง กำหนดจัดการฝึกอบรม โครงการสร้างสำนึกพลเมืองขึ้น เพื่อสร้างครูวิทยากรขยายผลโครงการในห้องเรียน ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างเยาวชนที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีหลักการเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ให้กว้างขวางออกไป โดยหวังผลในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาวว่าประเทศไทยจะพร้อมด้วยพลเมืองใน ระบอบประชาธิปไตยที่มีส่วนร่วมทางในการปกครอง          บ้าน เมืองตามแบบฉบับประชาธิปไตยแท้จริง 

 วัตถุประสงค์โครงการ

1.             เพื่อผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการเรียนการสอนเพื่อสร้างพลเมืองที่มีความสามารถและมีเหตุผล และสามารถนำไปสอนในห้องเรียนได้

2.             เพื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ รู้ ความเข้าใจ ในความหมายของนโยบายสาธารณะ กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะหรือกระบวนการทางนิติบัญญัติ

3.             เพื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ รู้ ความเข้าใจในกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการสอนเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชนทั้ง 6  ขั้นตอน

4.             เพื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึก ปฏิบัติกระบวนการสอนเพื่อสร้างพลเมืองที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชน ทั้ง 6  ขั้นตอน และสามารถนำไปใช้ในการสอนในห้องเรียนได้อย่างครบถ้วนทุกขั้นตอน

5.             เพื่อผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ เป็นครูวิทยากร และสามารถจัดกระบวนการฝึกอบรมเพื่อสร้างพลเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.             เพื่อผู้เข้ารับการอบรมเป็นครู วิทยากรที่มีจิตสำนึก มีความสนใจและมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาของชุมชนและประเทศชาติอย่างจริงจัง  และนำสิ่งเหล่านั้นไปใช้ในการพัฒนาเสริมสร้างนักเรียน และเยาวชนให้มีสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนและประเทศชาติมากยิ่งขึ้น

วิทยากร

                คณะวิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้า และวิทยากรจากผู้ผ่านการอบรม

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้แทนจากโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้น 3) จำนวน  2 คน จาก 12 โรงเรียน   จำนวนประมาณ 36 คน / รุ่น

กิจกรรมในโครงการหลังการฝึกอบรม

                เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างครูวิทยากรที่สามารถนำความ รู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการถ่ายทอดไปขยายผลให้ห้องเรียน โดยครูผู้ผ่านการอบรมจะนำไปขยายผลสอนต่อในห้องเรียนของตนอย่างน้อยท่านละ 1 ห้องเรียน ภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้ หลังจากการฝึกอบรมดังกล่าวจะมีการประสานงานระหว่างสถาบันพระปกเกล้า ฯ และโรงเรียนที่ได้รับการฝึกอบรม เพื่อดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้

1.             การนำโครงการสร้างสำนึกพลเมืองไป ใช้จริงในห้องเรียน โดยครูวิทยากร และการติดตามนิเทศงานและให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาโดยคณะวิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้า

2.             การแสดง นิทรรศการผลงานของห้องเรียน ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้าเพื่อแสดงผลงานของนักเรียนทุกห้องเรียนที่ เข้าร่วมโครงการ

ในการนี้ สถาบันพระปกเกล้าฯ ร่วมกับ Center for Civic Education ประเทศสหรัฐอเมริกา          จะ มอบประกาศนียบัตรให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และป้ายการเข้าร่วมโครงการให้กับ        โรงเรียน ด้วย

 

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

1.             การเพิ่มพูนทักษะด้านกระบวนการสอน แบบบูรณาการให้กับครู อาจารย์ทางด้านการมี
ส่วนร่วม และแก้ไขปัญหาชุมชน และการเสริมสร้างแนวคิดและหลักการประชาธิปไตยให้กับทั้งครูผู้สอนและนัก เรียนที่เข้าร่วมโครงการ

2.             การเป็นโรงเรียนตัวอย่างของกระบวน การสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ที่พร้อมด้วยความรู้              ความ เข้าใจ ในความเป็นประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม การมีจิตสาธารณะ การแก้ปัญหา    ชุมชน นโยบายสาธารณะ  และการได้ ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อเสริมสร้างทักษะความเข้าใจในการเป็นพลเมืองและการมีส่วน ร่วม

3.             ความเข้มแข็งและการเพิ่มขึ้นของ วิทยากรโครงการสร้างสำนึกพลเมือง ในเครือข่ายของสถาบันพระปกเกล้า และ Center for Civic Education ที่ จะร่วมมือกันในการสร้างพลเมืองและพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่นำมาซึ่งสันติสุขสถาพรต่อไป

วัน/เวลา สถานที่ฝึกอบรม 

-

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

                สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

 

ผู้ประสานงานโครงการ

                สุพรรณี รักษาศรี / จินห์จุฑา ลิ้มสวัสดิ์

 

สถานที่ติดต่อ

                สถาบันพระปกเกล้า

                อาคารศูนย์สัมมนา 3 ชั้น 5 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

                ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000

                โทรศัพท์ 0-252778309 ต่อ 2503 5

                โทรสาร  0-2527-7822