กิจกรรมภาคพลเมือง

กิจกรรมภาคพลเมือง

ความรู้เชิงวิชาการ

แสดงและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การเมืองการปกครองเพื่อให้บริการ ทางวิชาการ

ความรู้เชิงประสบการณ์

ความรู้เชิงประสบการณ์
 

เครือข่ายศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

แสดงและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การเมืองการปกครองเพื่อให้บริการ ทางวิชาการ

เครือข่ายสร้างสำนึกพลเมือง

แสดงและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การเมืองการปกครองเพื่อให้บริการ ทางวิชาการ

เครือข่ายเยาวชน

รายละเอียดเยาวชน

เครือข่ายภาคประชาสังคม

รายละเอียดภาคประชาสัมคม
 

 

         ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เดิมใช้ชื่อว่าโครงการศูนย์กิจกรรมร่วมรัฐสภา-ประชาสังคม  เริ่มโครงการนำร่องในปีงบประมาณ 2542 จัดตั้งศูนย์กิจกรรมร่วมรัฐสภา-ประชาสังคม ในพื้นที่          4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสกลนคร จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดยะลา  โดยมีลักษณะการดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้า สมาชิกรัฐสภา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคม เพื่อประสานพลังและทรัพยากร สู่การสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในรูปแบบที่แตกต่าง หลากหลาย เพื่อให้สนองตอบต่อความต้องการและสภาพปัญหาของประชาชนทุกระดับในพื้นที่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และร่วมพัฒนาประชาธิปไตย ทั้งนี้วัตถุประสงค์   ของการดำเนินการโครงการศูนย์กิจกรรมร่วมรัฐสภา-ประชาสังคม เป็นภารกิจที่สอดคล้องโดยตรงกับพันธกิจหลักของสถาบันพระปกเกล้า ในด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน และพันธกิจด้านการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรในประเทศ      ในกิจการพัฒนาประชาธิปไตย และการสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา


           ในวันที่ 3 สิงหาคม 2550 สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อศูนย์กิจกรรมร่วมรัฐสภา-ประชาสังคม เป็น“ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า” เพื่อให้ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองของสถาบันพระปกเกล้า ได้ดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายการทำงานของภาคประชาสังคม อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาความเข้มแข็งทางการเมืองภาคพลเมือง และเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานของสถาบัน โดยที่สอดคล้องกับการเปิดกว้างของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน ให้ประชาชนเป็นจุดศูนย์กลาง ในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง และเน้นผลการดำเนินงาน ที่เป็นรูปธรรม โดยผลที่ได้จากกิจกรรมจะส่งผลสะท้อนให้กับสังคมในวงกว้างต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินการมีหลากหลายรูปแบบ โดยวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ เสริมสร้างการมีส่วนร่วม การจัดเวทีสาธารณะเป็นพื้นที่ให้ประชาชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างเสริมประสบการณ์ทางการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย ปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จำนวนทั้งสิ้น 42 จังหวัด อันได้แก่
ภาคเหนือ   เชียงใหม่ ลำปาง สุโขทัย พิษณุโลก พะเยา น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงราย
ภาคอีสาน เลย สกลนคร ขอนแก่น บุรีรัมย์ อุบลราชธานี นครราชสีมา ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ อุดรธานี หนองคาย ร้อยเอ็ด
ภาคกลางและตะวันออก สระแก้ว นครนายก ลพบุรี ราชบุรี จันทบุรี อุทัยธานี ชลบุรี ระยอง สมุทรสงคราม ชัยนาท กาญจนบุรี สิงห์บุรี อยุธยา เพชรบุรี
ภาคใต้ ระนอง ปัตตานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ชุมพร สตูล ภูเก็ต พัทลุง

สุราษฎร์ธานี